ភាសាខ្មែរ
ខ្មែរ
English
English

VIDEO

img

Agricultural Machinery

2016-12-13 10:52:59 | By : Shramajeevi

Full length documentary film 'Agricultural Machinery - part 2' by Shramajeevi. http://www.shramajeev...

img

ការផលិត និងការប្រើប្រាស់ជីវធ្យូងអង្កាម (Biochar Production and Application)

2019-06-05 16:20:20 | By : Department of Agricultural Engineering

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការផលិត និងការប្រើប្រាស់ជិវធ្យូងលើដំណាំកសិកម្ម នៅឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំ...

img

បទយកការស្តីពីការផលិត និងប្រើប្រាស់ជីវធ្យូងអង្កាម (ខេត្ត ស្វាយរៀង)

2019-06-05 16:21:05 | By : Department of Agricultural Engineering

បទយកការស្តីពីគម្រោងការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាលើការផលិត ប្រើប្រាស់ និងការអនុវត្តជីវធ្យូងលើដំណាំកសិកម...

img

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម

2019-06-05 16:22:06 | By : Department of Agricultural Engineering

កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណាំកសិ...

img

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្ត ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម

2019-06-05 16:22:38 | By : Department of Agricultural Engineering

កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្ត ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភា...

img

បទយកការណ៍ស្តីពី ការកៀរពង្រាបដីស្រែនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣

2019-06-06 11:22:13 | By : Department of Agricultural Engineering

បទយកការណ៍ស្តីពី ការកៀរពង្រាបដីស្រែដោយប្រព័ន្ធឡាហ្សែរ នៅឃុំអូរសារាយ និងឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់...

img

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពី ស្ថានភាពយន្តូបនីយកម្មកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

2019-06-06 11:23:23 | By : Department of Agricultural Engineering

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្មបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មួយជាមួយក្រុមហ...

img

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

2019-06-06 11:29:54 | By : Department of Agricultural Engineering

កាលពីថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្ម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្ន...

img

ការដាំទឹកដោយប្រើថាមពលសឡា

2019-06-06 11:30:33 | By : Department of Agricultural Engineering

ការចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅភូមិចាងឈឹងពូ ខេត្តកានស៊ូ ប្រទេសចិន ស្តីពីការប្រើប្រាស់ថាមពលសឡា