ភាសាខ្មែរ
ខ្មែរ
English
English

 

បទយកការស្តីពីការផលិត និងប្រើប្រាស់ជីវធ្យូងអង្កាម (ខេត្ត ស្វាយរៀង)

2019-06-05 16:21:05| By: Department of Agricultural Engineering

បទយកការស្តីពីគម្រោងការផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាលើការផលិត ប្រើប្រាស់ និងការអនុវត្តជីវធ្យូងលើដំណាំកសិកម្មនៅកម្ពុជា