ភាសាខ្មែរ
ខ្មែរ
English
English

 

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពី ស្ថានភាពយន្តូបនីយកម្មកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

2019-06-06 11:23:23| By: Department of Agricultural Engineering

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្មបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មួយជាមួយក្រុមហ...