ភាសាខ្មែរ
ខ្មែរ
English
English

 

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

2019-06-06 11:29:54| By: Department of Agricultural Engineering

កាលពីថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្ម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្ន...