ភាសាខ្មែរ
ខ្មែរ
English
English

 

ការដាំទឹកដោយប្រើថាមពលសឡា

2019-06-06 11:30:33| By: Department of Agricultural Engineering

ការចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅភូមិចាងឈឹងពូ ខេត្តកានស៊ូ ប្រទេសចិន ស្តីពីការប្រើប្រាស់ថាមពលសឡា