ភាសាខ្មែរ
ខ្មែរ
English
English

 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្ត ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម

2019-06-05 16:22:38| By: Department of Agricultural Engineering

កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលថ្នាក់ខេត្ត ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម ដែលស្ថិតនៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀង