ភាសាខ្មែរ
ខ្មែរ
English
English

 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម

2019-06-05 16:22:06| By: Department of Agricultural Engineering

កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ដំណាំកសិកម្ម ដែលស្ថិតនៅភូមិវាល សង្កាត់ច្រកម្ទេស ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង