ភាសាខ្មែរ
ខ្មែរ
English
English

 

ការផលិត និងការប្រើប្រាស់ជីវធ្យូងអង្កាម (Biochar Production and Application)

2019-06-05 16:20:20| By: Department of Agricultural Engineering

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការផលិត និងការប្រើប្រាស់ជិវធ្យូងលើដំណាំកសិកម្ម នៅឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ដែលអនុវត្តដោយ នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្តតាកែវ